Досегашни добитници на наградата „Климентова повелба"

  • 2018 година: Блага Спиридонова, библиотекар советник, НУ УБ „Гоце Делчев“ - Штип
  • 2014 година: Анета Стефановска, библиотекар советник, НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
  • 2012 година: д-р Николче Вељановски, библиотекар советник, НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
  • 2010 година: Благој Николов, библиотекар советник, НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
  • 2008 година: д-р Сузана Котовчевска, виш библиотекар, ЈБ „Браќа Миладиновци“ - Скопје
  • 2006 година: Зорка Чекичевска, библиотекар советник и Јелена Фидановска, НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
  • 2004 година: Богомир Наумоски, виш библиотекар, Народна библиотека „Димитрија и Константин Миладиновци“ - Струга
  • 2002 година: Миле Бошески, библиотекар советник, Раководител на Одделот за матична дејност и развој, НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
  • 1999 година: д-р Добри Петровски, виш библиотекар, МУБ „Св. Климент Охридски“- Битола