Објавен Конкурсот за доделување на наградата „Климентова повелба“