Објавен Конкурсот за доделување на наградата „Климентова повелба“, 2016