Комисија 2019 - 2020

1. Јана Михајловска-Иванов претседател на БЗМ

2. Елена Манеска, НУ НУБ „Свети Климент Охридски“ - Скопје

3. Илина Смоковска, Библиотека при Филозофски факултет Скопје

4. Маја Трајковиќ, библиотекар во ОУ „Невена Георгиева-Дуња“ - Скопје

5. Магдалена Кочовска-Салтирова од ЈОУБ „Искра“ од Кочани