Комисија 2018 - 2020

1. Драган Ристевски од училишна библиотека од СОУ „Јосип Броз Тито“-Битола;

2. Соња Велјановска од  НУНУБ „Св. Климент Охридски“- Скопје;

3. Гордана Пешевска од  НУ-УБ „Св.Климент Охридки“- Битола.

4. Елена Џимревска-Борисова од НУБ „Св. Климент Охридски“- Скопје;

5. Соња Манева од НУ-УБ „Гоце Делчев“- Штип.