Документи од Меѓународната конференција и 46-Годишно собрание на БЗМ, 2019

icon Дневен ред од 46-Годишното собрание на БЗМ (207.33 kB)

icon Извештај за работата на БЗМ 2018-2019 (328.26 kB)

icon Извештај за Меѓународната стручно-научна конференција (17-18 октомври 2019, Штип) (328.26 kB)

icon 70 години БЗМ-PowerPoint презентација